Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Károlyi Mihály anarchiája

Julika
Julika képe
  Ez már az ötödik háborús nyár. Hátrál a német front. Ellenzik Károlyi agitátorai. A mély métely terjed az orosz forradalom szelével.
 Hadseregünk Piave melletti katasztrófája magyar véráldozatokkal jár. Izgató hírek terjednek a kaszárnyákban, agitátorok lázítanak az urak ellen. „Mi vagyunk többen, nem ők!” Már az utca népe közt is terjed az irigység, a sajtó is szítja. Délen a bolgár hadsereg lerakta fegyverét.
Október22.
   Károlyi sürgönyként egy hamisítványt olvas fel a Parlamentben, tanácskozó termében. Wekerle lemondott. Károlyi Nemzeti Tanácsa végigvonult a városon a tüntetők Galilei körével egy zászló alatt és behatolt a Királyi Vár kapuján. Zászló kitűzése mellett beszélt a csőcselékkel, kik éltették Károlyit és becsmérelték a királyt.
A Károlyi palota termében titkos összejövetelek folynak. A jó béke hamis reményével altatja el az aggodalmakat. Sajtójának nyomán, az olasz fronton egy magyar hadosztály mellett a bécsi ezred leteszi a fegyvert. Ezen a résen keltek át az antanthatalmak a Piavén, ahol a mieink utolsó erőfeszítésben visszaverték őket. Az angolok harcba vetették a tankokat. A mesterségesen megingatott legénység ezt már nem bírta el. Fellázadt, és megölték Wurm tábornokot.
Budapesten, ahol fel lehet esküdni a Károlyi Nemzeti Tanácsára, tengerészek az utcán, a katonák a tömegben lebzselnek.
 
Október, 26.
  Károlyi sajtója diadalt ült. Magyarország miniszterelnöke lett Károlyi Mihály. A fővárosban népgyűlés; az Országház főterén felvonult munkásságnak beszédeket mondtak. A Galilei-kör ifjúsága a főherceget várta, a király követét. A tömeg bántalmazta a kivezényelt rendőröket, erre a nép közé lőtt a csendőrség.
„Ezek a halottak megcsinálják a forradalmat!” Mindössze négy napja fekszik holtan Tisza István, és a magyar becsület. Ami eljött, nem forradalom, hanem árulás…
November 2.
   A város felé nyargaló villamoskocsiban, szürke, ázott emberek, szerencsétlenek. Az orosz fogolytáborban kitörésről beszélnek. Elszéledtek, de a forradalom hírére kitörtek. Vonatot kerítettek maguknak, és Pest felé indulnak, fegyveresen.
  Vácott egész csata fejlődött ki már, sok a halott és a sebesült, s a többi fogoly megugrott. – zavaros, ijedt beszédek terjednek-. Egyetlen újság sem jelent meg a Pesti Hírlap helyett, mely ragyogó győzelmet hirdetett: az összes frontokon letettük a fegyvert. Megszállás esetén francia vagy angol csapatokat kérünk!
  Ezeréves múltat temetünk: fegyvereink a földön, idegen megszállás; köztársaság Magyarországon! Egy győzelmes faj ujjongott legyőzött faj bukása fölött… 
Tele plakátokkal a falak: „Magyarország népe, katonák, munkások, polgárok! A nép forradalma győzött: Az első magyar népkormány. Károlyi Mihály.”
  A magyar hadügyminiszter Lindler. Tábori egyenruhás tisztek, lovas rendőrök érkeztek, felvonult a honvédzenekar a katonai kordon mögött. A budapesti helyőrség tisztjei, legalább 400-an felesküsznek a Nemzeti Tanácsnak.
   Repülőgépek keringenek, s röpcédulákat szórnak: Diadalmas forradalom! Győzött a nép! A Parlament lépcsőjén áll a hadügyminiszter, kalapját lengetve; selypítve, dadogón szónokol.
„Katonák! Híven teljesítettük kötelességünket a harctereken! Azt hittük, azok az ideálok, akikért küzdöttünk, megérdemlik ezt… azok az ideálok hamisak voltak! Új világrend alakul ki – kiáltotta Linder.
Levertük azt a hamis rendszert; a fenséges nép győzött. Imperialista, militarista, egoista célokért kellett küzdeni. Ezer év szolgaságát kellett romba döntenie! Kalapját lengetve, végül: nem akarok katonát látni!”
   Közben a szerbek előnyomulnak, ki vagyunk szolgáltatva a cseh, oláh és délszláv rablóvágyaknak. – Micsoda hatalom mondatta ezt vele?
De hiszen látszik az arcán, hogy részeg, inog és vigyorog,- szavainak sejtelmét fel sem fogják.
Előtűnt Károlyi mögüle és súgója, Jászi Oszkár. Károlyi bólogat, Jászi mosolyog. Az értelmesebbek várják, hogy az ott levő katona leszedi a részeg hadügyminisztert.
Ki fogja féken tartani a hadsereget? Kinek a kezébe kerülnek az eldobált fegyverek? Anarchiát akar. A kordonon belül éljenzés hallik.
Esküdjetek – ordít Linder.
  A helyőrség tisztikara a kordonon belül áll és esküszik. A magyar király katonái felesküdtek a Nemzeti Tanácsnak. Azok a tisztek ott fenn a téren mind szökevények és árulók.
„Ez a démoni erő itt elrohasztja a becsületet. Erői a gyökerekből erednek, titokzatos sötétségekből, alattomosan szőnek, és ha üt az óra, kíméletlenül fojtják meg áldozataikat. Az embertől feketéllő téren, mely mindent eltűrt és éljenzett, felesküdött önmagunk megsemmisítésére”. 
  Egyszerre trombitahangok harsognak. Egy idegen nép nagy riadódala zúgott át a tér felett. Olyan nemzetnek himnusza, mely ellen, mint ellenséggel álltunk szemben háborúban, mely a bosszúálló győzők élén van, és ránk tiporni készül.
  A Marseilles hullámai örvénylettek a tér felett. Közben, titokban elmúlt Tisza temetése, szinte dugva vitték ki a házából a koporsót a pályaudvarra. Gesztre még egyszer átmegy a rónán.
Még az éjjel bandák fosztogattak. Az ország minden tájáról riasztó hírek: Hazaözönlő katonák, fosztogató tömegek, tűzvészek fénye rémlik. A fővárosból sokan menekülnek a zendülés elől.
    Agitációs gárdák alakultak. Posta nincs. Az országház-téren felvonult néhányezer munkás és a gettó népe.
Trockij és Lenin helytartói Magyarországon!
Kaszárnyáikban elcsapja tisztjeit a legénység – katonatanács alakul.
Pogány- Schwarz József szabadkőműves szocialista újságíró a sajtó feje, alelnöke Csernyák Imre, lefokozott tiszt és Sugár- Singer Tivadar - rovott múltú galileista.-  Programjuk: végleg megszüntetni a hadsereget!
Szakszervezeti munkásokat fegyvereznek fel a lebomlasztott hadsereg fegyvereivel.
A hadügyminiszter cionista gárdákat szervez.
  Fényes László nemzeti kormánybiztos csavargókat és szökött fegyenceket bujtat tengerész- egyenruhába.
     A király autóján Károlyi Mihály jár a feleségével. „Minél kisebb lesz az ország, annál nagyobbra növök én. Mikor ellenzéki vezér voltam, megvolt egész Magyarország. Mikor miniszterelnök lettem, elszakadt Horvátország és Szlavónia; öt megye marad, mire köztársasági elnök leszek, és Pest, - Pilis-, Solt -, Kiskun vármegyéből fog állni az ország… mire király leszek…” 
– „Magyarországot csak én menthetem meg!” – Elhitték neki még néhány napja. 
 
 Október 31.
Jellemrajzából idézek: „Károlyi Mihály, a hitbizományoknak várományosa, vérrokonoknak korcs fia farkastorokkal és nyúlszájjal született. 14 Éves korában műtötték meg. A gondviselés ellenére módot adott arra, hogy fajának és nemzetének vesztére beszélni megtanuljon. Ezüst szájpadlást kapott, küzdött a szavakkal, és ha környezete nem értette állati hangzását és dadogását, dührohamok lepték meg örömtelen első ifjúságában. Iskolai tanulmányai nehezen mentek, bár jóformán semmit nem tudott, a bizonyítványt kikapta.
  Szegény tökéletlen fiatalember, mindenhova eljutott útlevéllel. Vitte az élet, amelyen ő kegyetlen bosszút vett. Rokonai elismerték és ebben az optikai csalódásban keletkeztek mind féktelenebb hiúságának első gyökerei. Elhitte magáról, hogy rendkívüli ember, és rendkívüli sorsra van predesztinálva. Korlátlanul rendelkezett hatalmas jövedelme felett. Féktelenül költekezett; kártyázott, orgiákat ült, senki se vette komolyan. Fényűző élete, kártyás szenvedélye, utóbb politikai szereplése óriási összegeket emésztett fel. Hízelgők vették körül. Elhitte, amit rászorulók hajlongva mondtak. Nagyravágyása beteges formát öltött. Alapvető tudás nélkül egyszerre pótolni akarta, amit léha fiatalságával elmulasztott. Olvasni kezdett. Mezőgazdasági, nemzetgazdasági, szociológiai káosszal a fejében most már vezér akart lenni. 
   A konzervatív irányzat élén ott állt a konzervatív fajmagyarság megtestesítője, gróf Tisza István, és a másik árnyalat élén gróf Andrássy Gyula. Itt csak mellékszereplő lehetett volna. A szélső baloldalhoz sodródott hát. A hatalom beteg vágya hajtotta és beállt a visszás helyzet, hogy gróf Károlyi Mihály, akinek nemzeti érzése nem volt, és francia dédanyja révén lelkében mindig franciának érezte magát, nemzeti jelszavakban dobálódzó demagógiának és radikális demokráciának fejévé lett. Ő, mint arisztokrata, a nevet adta.
Tisza István előrelátón, mint házelnök, sértegetése után kivezettette. Dühvel esküdözött, hogy ezért Tiszán megbosszulja magát, ha még az ország is belepusztulna! A párbaj lekicsinylette őt. Mindennek az ellentétét akarta Tisza előrelátása miatt, amin a nemzet léte állt.
    Károlyit kizárólag szabadkőművesek vették körül. Céltudatosan szította az ellentéteket magyar és magyar, és keresztények között.
A háborút megelőzően néhány párthívével Amerikába utazott, választási pénzek gyűjtése érdekében, és erről nem számolt el. A háború kitörése Párizsban találta.  ( Tormay Cecilié leírása alapján)
 
Október 31.
    Az utcák kirakataiban Károlyi arcképe díszeleg.
A béke érdekeiről szónokol Linderl, hadügyminiszter. – Talán a „katonákat többé nem akarok látni” kijelentéséért tették őt hadügyminiszterré.
 Írt a fegyverszüneti feltételekről az újság: Azonnali leszerelés és seregeinknek visszavonása az Északi-tengertől a svájci határig.
„Ellenségeink fehér rabszolgákul katonákat akarnak visszatartani, hősöket. Elvész a tengerpart és Dalmácia, az álomszerű kék szigetek, a flotta, át kell adnunk a hadihajókat, kereskedelmi kikötőket. Fiume az óceánok magyar kapuja – egyetlen kikötőnk.
Amit a háború nem tudott elvenni, elveszi a béke?
  A pályaudvar tájékán gyanús csavargók, részeg matrózok, zsibongó embertömeg kavarog. Leszerelt rongyos katonák koldulnak; orosz katonák, oláh, szerb hadifoglyok. Mankókopogásoktól hangos az utca.
- A mieink még harcolnak a szerbek ellen, odalenn.
     Németországban forradalom van, el akarják kergetni a császárt.
Sebesült honvédek olasz frontról beszélnek maguk között. – Úgy történt, hogy a mieink letették a fegyvert, és az olaszok azután kezdtek csak lőni. Nehéz ágyúkkal egész ezredeket lőttek halomra, hadosztályokat fogtak körül. 300 ezer fogoly, vagy ezer ágyú… - minden odaveszett. Az olaszok még 24 órán át folytatták, mikor a mieink egy lövést sem adtak le. Több ezer ember halt meg ennél a fegyverletételnél, mint a legvéresebb ütközetekben – mondja egy sebesült tiszt a kötözés közben.
   A pacifizmus véresebben kezdődött, mint a háború. Ha még két hétig tartjuk a frontot, az olaszoknál történik ez, ami nálunk. Ezért kellett a feltétel nélküli kapituláció. Szikratáviratot kapott a magyar hadsereg a Nemzeti Tanácstól. A tartalékosok összeköttetésben álltak Budapesttel.
folly.köv.
Rovatok: 
Irodalom